สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

อยู่ภายในบริเวณศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมากจากพระราชดำริ  สร้างขึ้นด้วยไม้ตะเคียนทอง  มีระยะทางยาว 1,600 เมตร  ทอดผ่านป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสิ่งมีชีวิตทางทะเลหลากหลายชนิด  บนพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่